11/5/2018 Democracy Now!

 
Program: 
November 5, 2018