11/9/2018 Democracy Now!

 
Program: 
November 9, 2018