11/12/2018 Democracy Now!

 
Program: 
November 12, 2018