11/13/2018 Democracy Now!

 
Program: 
November 13, 2018