ĐẠI NHẠC HỘI - SUNDAY, NOVEMBER 2nd, 2008

Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH-MINNESOTA

Date: Sunday, November 2nd, 2008
Time: 3:00 PM - 9:00 PM
Location: Jefferson High School, 4001 W. 102nd St., Bloomington, MN 55437

Nhằm gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH, Saigon Nhỏ Entertainment phối hợp với Cựu Quân Nhân VNCH và người Việt Minnesota đứng ra tổ chức. Toàn bộ tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ gởi về Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP-VNCH do bà Hạnh Nhơn chủ xướng.

For more information, please contact Sĩ Nguyễn at 612-735-7953